Polityka ochrony danych osobowych

Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114 (zwana dalej Administratorem Danych)

1. Cel polityki ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w tym wytycznych w szczególności:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych) Wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych

2. Terminologia

Administrator Danych (ADO) – Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Organ Nadzorczy –Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania

Organizacja międzynarodowa – oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:

zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub w art. 9 RODO (zasada legalności)

w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności)

w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości); w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu)

w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych)

przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania)

w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność)

4. Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez administratora

4.2 Dla dostawców towarów i usług Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur

4.3 Dla kandydatów do pracy

4.4 Dla osób obserwujących nas w social mediach w tym fanpage

4.5 Dla formularza kontaktowego

4.6 Dla osób wizytujących naszą siedzibę w związku z monitoringiem

AD 4.

Szanowni Państwo, w związku z działaniami związanymi z próbami zwarcia umowy współpracy w zakresie sprzedawanych/zakupywanych towarów i usług prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z zasadami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Izabelą Karalus wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@vemat.pl lub listem na adres siedziby.

niezbędne do obsługi transakcji finansowych

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpeiczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpeiczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu dla których zgoda przetwarzanie została pozyskana, w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa? Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO

Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO

Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)

Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: privacy@ardaghgroup.com Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art 7 ust. 3 RODO.

Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie 12-14 RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie.

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Czy muszę podać swoje dane? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Dostawca usług. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www, itp.

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi projektami rekrutacji uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Kim jesteśmy? Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Izabelą Karalus wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@vemat.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art.22 1 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres 12 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej. Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej na których posiada Pani/Pan konto).

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Pani//Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach i mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), czyli zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, dane nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesiące w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa? Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem) Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: rodo@vemat.pl. Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie 12-14 RODO Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane? Podanie danych osobowych w zakresie art.22 1 §1 kodeksu pracy jest wymagane przepisami kodeksu pracy, w przypadku ich niepodania, nie będziemy mieć możliwości podjęcia współpracy.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Kandydat do pracy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. danych na platformie LinkedIn, Goldenline, innych.

Ad 4.4

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://https://www.facebook.com/VematAutomatyZywnosciowe/ w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki oraz zbierania zapytań w związku z oferowanymi przez Administratora usługami.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przeze mnie w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane podczas zakładania konta/profilu)
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach będziemy mogli rozpoznać Pani/Pana wizerunek)
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik
 • treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Pani/Pana adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który został zawarty w związku z okolicznościami naszej korespondencji);

Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne, jednak zastrzegamy sobie prawo usuwania wpisów, jeżeli uznamy je za niewłaściwe, obraźliwe lub nawołujące do nienawiści. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, dodatkowo podmioty wspierające Administratora w obsłudze technicznej, IT, itp. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Pani/Pana osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). W przypadku gdy za pośrednictwem Facebook (aplikacji Messenger) zawrzemy umowę przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, jeżeli będę posiadać taką techniczną możliwość. W przypadku chęci realizacji żądań należy kontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ad 4.5

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego, prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

Kim jesteśmy? Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Izabelę Karalus wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@vemat.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest bieżąca komunikacja art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług, np. na Państwa żądanie z prośbą o przygotowanie oferty współpracy.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Pani//Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach i mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), czyli zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, dane nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Okres ten będzie mógł zostać wydłużony w przypadku ochrony przed naszymi ewentualnymi roszczeniami do chwili zakończenia postępowania

Jakie przysługują mi prawa? Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem) Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosu

Szanowni Państwo, w związku z instalacją monitoringu wokół siedziby Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Kim jesteśmy? Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur z siedzibą w (60-012) Poznaniu przy ul. Ustronna 27 NIP: 7880015580 oraz nr REGON: 630123114 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Izabelą Karalus wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@vemat.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia. Dodatkowo nagrania pochodzące z monitoringu mogą posłużyć Administratorowi jako dowody w toczących się postępowaniach w celu zapewnienia realizacji roszczeń.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, firmy konsultingowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpeiczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcą w zakresie i w granicach obowiązującego prawa, szczególności organom ścigania, jeżeli będą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony na poczet ewentualnych roszczeń w toczącym się postępowaniu.

Jakie przysługują mi prawa? Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem) Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane? Siedziba administratora danych oraz teren wokół niej, objęta jest monitoringiem.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.